Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

(You can find the English version on this page.)

 • Alle facturen zijn betaalbaar 7 dagen na factuurdatum, in euro, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • 100% van de factuur wordt vooraf betaald. Facturen die in deeltermijnen worden betaald, worden per maand betaald middels een nieuwe factuur die wordt verstuurd. Tussentijds afmelden van het programma ontslaat de deelnemer niet van zijn betalingsplichten. en zal niet leiden tot terugbetaling. Alle vooropgestelde betalingstermijnen dienen binnen de voorziene factuurdatum betaald te worden.
 • Na bevestiging is het niet mogelijk de bestelling nog te annuleren.
 • De klant heeft het recht eenmaal de afgesproken datum te veranderen in geval van overmacht en indien het om een individuele sessie gaat. Alle sessies die daarop volgen moeten volledig vergoed worden, ook al zijn ze geannuleerd.
 • Een groepsopleiding of sessie kan niet verzet worden. Deze moeten altijd volledig betaald worden voor aanvang.
 • Coachen en trainen is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.  Daquam BVBA en haar vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor het resultaat.
 • Geschenkbonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten. Na vervaldatum vermeld op de geschenkbon wordt deze niet meer aanvaard noch ingewisseld.
 • Elk bedrag dat niet binnen de betaaltermijn werd betaald, zal zonder verwittiging worden verhoogd met 15% t.o.v. het oorspronkelijke factuurbedrag. Er geldt eveneens een nalatigheidsintrest van 2% per maand.
 • Betwistingen in verband met het factuur, de levering of de dienst dienen aangetekend verstuurd te worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Na deze periode wordt geen rekening meer gehouden met enige claim hieromtrent. Een klacht kan in geen geval de opschorting van de betaling rechtvaardigen.
 • Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens de Belgische Wetgeving en enkel de rechtbanken van Antwerpen zullen in het geval van een dispuut bevoegd zijn.
 • De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor indirecte schade of effecten zoals ontslag, ruzie op het werk, problemen met klanten of leveranciers, …. Daquam BVBA en haar vertegenwoordigers zijn hiervoor niet aansprakelijk.²