Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer in English

No rights can be derived from or claimed in any way on the content of this website. Although the greatest possible care has been taken in compiling the content of this internet site, it is possible that certain information is outdated (or no longer) correct (over time).

leffmetcaroline.be is not liable for any damage that might result from the use of data from the site created by leffmetcaroline.be. leffmetcaroline.be hereby disclaims all liability for damage resulting from the use of this data or data to which links on this site (s) refer (refer). The data on this site can be changed without warning.

leffmetcaroline.be gives no guarantees regarding the nature and content of the information on the site and is not liable for the content of this information or for the consequences of its use. All liability for any damage resulting from access to and use of the site is expressly rejected by leffmetcaroline.be. Also no guarantee is provided for the faultless and uninterrupted functioning of the site. References or links to other sites or sources that are not the property of leffmetcaroline.be are only included for the information of the user of the site.

leffmetcaroline.be is not responsible for the availability of these sites or sources. leffmetcaroline.be does not accept any liability with regard to the content, advertisements, products or other matters on such sites or sources or availability. leffmetcaroline.be is not liable for any form of damage or loss caused by or in connection with the use of or reliance on the content, goods or services offered on such sites or sources.

©Copyright

All rights reserved. Nothing from this website (information, images, images) may be copied or stored in a data file, in any form or by any means, whether electronic, digital, mechanical, manual, photographic or any other way.

Disclaimer in Dutch

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de sa­men­stel­ling van de inhoud van deze in­ter­netsi­te de grootst mogelijke zorg­vul­dig­heid wordt betracht, bestaat de mo­ge­lijk­heid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

leffmetcaroline.be is niet aan­spra­ke­lijk voor de eventuele schade die zou kunnen voort­vloei­en uit het gebruik van gegevens uit de door leffmetcaroline.be gecreëerde site. leffmetcaroline.be wijst hierbij alle aan­spra­ke­lijk­heid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waar­schu­wing worden gewijzigd.

leffmetcaroline.be geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aan­spra­ke­lijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aan­spra­ke­lijk­heid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door leffmetcaroline.be uit­druk­ke­lijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en on­on­der­bro­ken func­ti­o­ne­ren van de site. Ver­wij­zin­gen of ver­bin­din­gen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van leffmetcaroline.be zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

leffmetcaroline.be is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de be­schik­baar­heid van deze sites of bronnen. leffmetcaroline.be aanvaardt geen enkele aan­spra­ke­lijk­heid met betrekking tot de inhoud, ad­ver­ten­ties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of be­schik­baar­heid. leffmetcaroline.be is niet aan­spra­ke­lijk voor enige vorm van schade of verlies ver­oor­zaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

©Copyright

Alle rechten voor­be­hou­den. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een ge­ge­vens­be­stand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elek­tro­nisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fo­to­gra­fisch of enige andere wijze.